Βιβλιοθήκη εικόνων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

SENIOR ACTIVITIES : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Τα "research projects" αφορούν σε όλα τα επίπεδα σπουδών και σχεδιάζονται με βάση το γλωσσικό περιβάλλον, την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τους αντικειμενικούς στόχους της κάθε τάξης. Εντάσσονται οργανωμένα στο πρόγραμμα σπουδών και συμβάλλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτίωση της Γλωσσομάθειας. Πιο συγκεκριμένα

  • συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης
  • βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος το "υπό μελέτη" θέμα και να παράγουν τα δικά τους εκφραστικά μοντέλα
  • αναδεικνύουν εναλλακτικές διδακτικές επιλογές και πρακτικές στοχεύοντας στην οικοδόμηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, της συνεργασίας και της επικοινωνίας των μαθητών.
  • "Διδάσκουν" τους μαθητές να αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, να αυτο-οργανώνονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά την εργασία που τους έχει ανατεθεί.